Årsstämma 2015

Bolagets årsstämma

Den 29 juni 2015 hölls Bolagets årsstämma, i Årjäng.

Formalia

Bolaget kallar till stämma (enligt Bolagsordningen) på tre sätt: Post och Inrikes Tidningar, DN och på hemsidan (+även Facebook). På hemsidan ligger kallelsen ute i drygt 4 veckor innan stämman. Kallelse till en extra stämma kan ske tidigast 2 veckor innan om ingen ändring av Bolagsordningen skall ske eller 4 veckor om ändring skall ske.

Bolaget skickar inte ut skriftlig kallelse.

Efter stämman publiceras en stämmokommuniké, där det redovisas vilka beslut som tagits. Den ligger kvar på hemsidan under en tid.

Euroclear för aktieboken

Grythyttan har många aktieägare och det sker ständigt förändringar: folk flyttar, säljer/köper etc. Aktieboken sköts därför av Euroclear Sweden AB. Inför varje stämma beslutar styrelsen först datum på stämman, och sedan vilken avstämningsdag det skall vara. Den ligger alltid 5 dagar före stämmodagen, och senast den dagen måste du som aktieägare vara införd i aktieboken för att få komma på stämman. För att få rösta måste du även anmäla dig enligt de direktiv som anges av styrelsen i kallelsen. Man kan alltså inte bara dyka upp på stämman hur som helst, eller anmäla sig lite som man vill.

Utdrag ur Bolagsordningen:

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Registeruppgift om bolaget från Bolagsverket: Förbehåll/Avvikelser/Villkor i Bolagsordningen

Avstämningsförbehåll, gäller från och med 2008-11-30 för Grythyttan Whisky AB (betyder i klartext att bolaget är ett avstämningsbolag).

Aktiebolagslagen: 7 kap. Bolagsstämma

Rätt att delta i bolagsstämman som aktieägare

2 § Rätt att delta i bolagsstämma har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken. I avstämningsbolag (Grythyttan är ett avstämningsbolag) gäller i stället att rätten att delta i bolagsstämma tillkommer den som har tagits upp som aktieägare i en sådan utskrift eller annan framställning av aktieboken som avses i 28 § tredje stycket.

I bolagsordningen får föreskrivas att en aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han eller hon anmäler detta till bolaget senast
den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Tillhandahållande av aktiebok

28 § Vid bolagsstämman ska innehållet i aktieboken hållas tillgängligt för aktieägarna enligt andra eller tredje stycket.

I bolag som inte är avstämningsbolag ska hela aktieboken hållas tillgänglig. Om aktieboken förs med automatiserad behandling, ska en utskrift
eller annan framställning av hela aktieboken hållas tillgänglig. Framställningen ska avse förhållandena på dagen för stämman.

I avstämningsbolag ska en utskrift eller annan framställning av hela aktieboken hållas tillgänglig. Denna framställning ska avse förhållandena fem vardagar före bolagsstämman.

Därför har bolaget i kallelsen till stämman satt upp vissa villkor (anmälan skall ske före ett visst klocklsag, antal aktier, namn etc) som skall vara uppfyllda för att få delat i omröstning på stämman. Sitta med får man alltid, om man är införd i aktieboken. Stöd för detta finns i 7. Kapitelt, 2 §, kommentarer.

Sammanfattning

I klartext betyder detta att för att få rösta på stämman måste en aktieägare ha anmält sig på det sätt och inom den tidsram som föreskrivits i kallelsen.